countries- USA alliances Cooperation Japan EU European Union America